SNYCO Instructors And Management Team  

SNYCO Instructors

Gaohu / zhonghu

 • Xu Wen Jing

Erhu

 • Ling Hock Siang

Cello

 • Helen Chen

Double Bass

 • Zhang Hao

Liuqin

 • Zhang Li

Ruan

 • Lo Chai Xia

Pipa

 • Zhang Yin

 Yangqin

 • Qu Jian Qing

Guzheng

 • Xu Hui

Suona

 • Liu Jiang

Dizi

 • Lim Sin Yeo

Sheng

 • Ong Yi Horng

Guan

 • Han Lei

Percussion

 • Duan Fei

Management Teams

Advisor

 • Tsung Yeh

Music Director

 • Quek Ling Kiong

Conductor

 • Moses Gay En Hui

Executive Director

 • Terence Ho

Head (Programmes)

 • Chin Woon Ying

Executive (SYCO)

 • Sim Kai Yang
 • Jeremy Wong