SNYCO Instructors And Office  

SNYCO Instructors

Gaohu / zhonghu

 • Xu Wen Jing

Erhu

 • Ling Hock Siang

Cello

 • Helen Chen

Double Bass

 • Lee Khiang

Liuqin

 • Zhang Li

Ruan

 • Lo Chai Xia

Pipa

 • Zhang Yin

 Yangqin

 • Qu Jian Qing

Guzheng

 • Xu Hui

Suona/Guan

 • Liu Jiang

Dizi

 • Zeng Zhi

Sheng

 • Cheng Ho Kwan Kevin

Percussion

 • Tan Loke Chuah

SNYCO Office

Advisor

 • Tsung Yeh

Music Director

 • Quek Ling Kiong

Associate Conductor

 • Moses Gay En Hui

Executive Director

 • Terence Ho

Director (Programmes)

 • Chin Woon Ying

Senior Executive (SNYCO)

 • Sim Kai Yang
 • Jeremy Wong